Sociale veiligheid op de HSV

Sociale veiligheid

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en leerkrachten niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Op de HSV is ons sociale veiligheidsbeleid beschreven in het document Sociale Veiligheid HSV. Hierin zijn ook diverse protocollen opgenomen zoals het pestprotocol,  een gedragsprotocol, het scheidingsprotocol, een internetgebruik protocol, de meldcode huiselijk geweld en handle with care en een klachtenregeling.

Monitoring 

Jaarlijks vindt monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen en de leerkrachten plaats. 

Aanspreekpunt 

De leerkracht is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt. Hij spreekt waar nodig mensen aan op hun gedrag en wijst hen op de afspraken. 

De intern begeleider is de pestcoördinator. Er zijn verder twee opgeleide interne vertrouwenspersonen op de HSV en zij zijn benaderbaar voor ouders en leerlingen. Indien ouders of leerlingen zich niet gehoord voelen dan kunnen zij ook naar de directeur, het bestuur, de extern vertrouwenspersoon of de Landelijke Klachtencommissie.