Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Leerlingbegeleiding


We streven met elkaar naar een optimale ontwikkeling van alle leerlingen in overeenstemming met hun mogelijkheden. Om kinderen goed te kunnen begeleiden en ze de nodige zorg te kunnen bieden, is er een leerling-begeleidingssysteem ingericht. Er is een intern begeleider aangesteld, die de begeleiding en zorg coördineert. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het bieden van de juiste begeleiding en zorg.   
 

Begeleidingsinformatie bij start op school

Ieder kind is welkom, zolang we de nodige zorg kunnen bieden. De eerste begeleidingsinformatie ontvangen wij van de ouders/verzorgers tijdens het kennismakingsgesprek. Als blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft, dan overleggen we hierover met de ouders en bepalen we of de HSV die zorg kan bieden. Het beleid hierop is beschreven in het school ondersteuningsprofiel (SOP)

Hieronder staan de conclusies in het SOP op een rij. Deze conclusies zijn terug te vinden in de teksten van het SOP.

  • De ouders van onze leerlingen zijn veelal hoog-opgeleid en koesteren hoge verwachtingen. Naast de betrokkenheid van ouders in het schoolbestuur, zijn zij ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, als lid van de oudercommissie, activiteitencommissie of als klassenouder.
  • De leerlingen die als 4-jarige hier binnenkomen, hebben over het algemeen een goede beheersing van de Nederlandse taal. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij de Nederlandse taal dusdanig beheersen dat zij zich kunnen redden in de groep, dat zij vragen kunnen stellen en dat zij de instructies van de leerkrachten begrijpen. 
  • In de regel hebben de leerlingen van de HSV meer uitdaging nodig dan het programma zoals standaard aangeboden in de lesmethoden. Er is dus veel aandacht voor verrijking. 
  • Onze groepen tellen gemiddeld 32 leerlingen, hetgeen een bepaalde mate van zelfstandigheid en taakgerichtheid vereist. 
  • We hebben op de HSV een sterk zorgteam, van gespecialiseerde leerkrachten op het vlak van RT en verrijking, een intern begeleider en directie. Dit zorgteam ondersteunt het team,  bij het bieden van onderwijs aan leerlingen met een specifieke leerbehoefte.
  • Daarnaast werken we op de HSV nauw samen met Unita om externe zorg aan te kunnen.
  • Uiteraard streven we naar een goede samenwerking met ouders. 

Zorg voor de leerlingen 

Voor alle leerlingen zorgen we voor een ononderbroken ontwikkelingsproces, waarbij het behalen van alle relevante kerndoelen in groep 8 centraal staat.  

Binnen de groepen wordt op drie niveaus gewerkt: water, aarde en lucht. Het aarde niveau is het gemiddelde groepsniveau. Leerlingen doen mee met de gewone instructies binnen de groep.  

Kinderen die meer aankunnen dan de basisstof, krijgen verrijkingsopdrachten aangeboden binnen de groep. Dit noemen we de luchtgroep. Zij ontvangen hierbij minder of andere instructie, waardoor een groter beroep wordt gedaan op hun eigen zelfstandigheid. Dit geldt voor afzonderlijke vakken. 

Leerlingen die meer moeite hebben om zich de basisstof eigen te maken, bieden we verlengde instructie en werk op maat aan binnen de groep. Dit noemen we de watergroep. 
 
Verrijkingslessen 
Soms zijn leerlingen die meer aankunnen gebaat bij onderwijs in onze RT verrijking buiten de groep, door les te krijgen van een speciaal aangestelde RT-of verrijkings leerkracht.

Deze verrijkingsleerkracht put uit een speciale verrijkingslijn voor kinderen met een hogere intelligentie. We richten ons hierbij op de vakken rekenen en taal waarbij executieve vaardigheden als plannen en organiseren aan bod komen: het vermogen om vooruit te denken, een plan te maken, in te schatten hoe lang iets duurt, prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen. 

Maar ook doorzettingsvermogen en leren omgaan met teleurstellingen horen in de verrijkingslijn thuis. Het signaleren van deze zogenaamde plusleerlingen gebeurt op basis van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), waarna een observatie en een toetsmoment volgt.  
 

Remedial teaching 

Soms zijn leerlingen die moeite hebben met de de verlengde instructies , gebaat bij Remedial Teaching of pre teaching buiten de groep, door les te krijgen van een speciaal aangestelde RT leerkracht.Remedial Teaching is professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. 

Remedial teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en/of fijne motoriek. 

Voor meer info en voor onze werkwijze Handelingsgericht werken; zie schoolgids.