Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Leerlingbegeleiding
We streven met elkaar naar een optimale ontwikkeling van alle leerlingen in overeenstemming met hun mogelijkheden. Om kinderen goed te kunnen begeleiden en ze de nodige zorg te kunnen bieden, is er een leerling-begeleidingssysteem ingericht. Er is een intern begeleider aangesteld, die de begeleiding en zorg coördineert. Hij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het bieden van de juiste begeleiding en zorg.  

Begeleidingsinformatie bij start op school
Ieder kind is welkom zolang we de nodige zorg kunnen bieden. De eerste begeleidingsinformatie ontvangen wij van de ouders/ verzorgers tijdens het kennismakingsgesprek. Als blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft, dan overleggen we hierover met de ouders en bepalen we of de HSV die zorg kan bieden. Het beleid hierop is beschreven in het school ondersteuningsprofiel. Dit ligt op school ter inzage. 

Begeleiding in de groep
De begeleiding van de kinderen vindt grotendeels tijdens de lessen in de eigen groep plaats. Ook vinden regelmatig leerling-besprekingen plaats om met elkaar te zoeken naar passende invulling van de begeleiding.

We bieden extra begeleiding in de groep aan leerlingen:
- met leerachterstanden, gericht op het inlopen en wegwerken van de achterstand
  en
- die meer aankunnen dan het basisaanbod. Zij krijgen extra uitdaging
  (verrijking en verdieping) in de groep.

Voor de ouders/ verzorgers is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. De groepsleerkracht organiseert verschillende keren per jaar een gesprek met ouders/ verzorgers, waarin de voortgang en ontwikkeling van uw kind centraal staat.  Mocht u tussentijds behoefte hebben aan een extra gesprek over uw kind, meld dit dan even mondeling bij de groepsleerkracht. 

Begeleiding buiten de klas: Remedial Teaching en Plusklas
Als blijkt dat de begeleiding die we in de klas kunnen bieden niet het gewenste effect oplevert, dan zetten we extra begeleiding in, buiten de groep.

We bieden extra begeleiding buiten de eigen groep aan leerlingen:
- met leerachterstanden die meer ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen
  krijgen extra ondersteuning van de remedial teacher (RT).
De remedial teacher is gespecialiseerd in het bieden van onderwijs voor kinderen met een leerachterstand. 

We bieden extra begeleiding buiten de eigen groep aan leerlingen:
- die nog meer uitdaging nodig hebben dan het aanbod in de klas. Voor deze
  leerlingen bestaat de mogelijkheid één keer per week deel te nemen aan de
  zogenaamde Plusklas.
We hebben plusklassen voor de groepen: 
-1/2/3
-3/4
-5/6
-7/8
 De leerkrachten van de plusklas beschikken over een specialisatie op het gebied van meer-/hoogbegaafdheid.