Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Leerlingvolgsystemen

Leerlingvolgsysteem groep 1 en 2
In de groepen 1-2 maken we gebruik van de ontwikkelingslijnen van het leerlingvolgsysteem “Digikeuzebord”. Met behulp van dit observatie-registratiesysteem kunnen we de ontwikkeling van het jonge kind volgen en begeleiden. De groepsleerkrachten bespreken de ontwikkeling van de kleuters met de ouders aan de hand van de gegevens in dit volgsysteem en eventueel andere toetsen. De school brengt een advies uit over de overgang van groep 2 naar groep 3 en bespreekt dit met de ouders, zodat er een zorgvuldig en gedragen besluit wordt genomen. 

Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
In deze groepen maken we gebruik van diverse leerlingvolgsystemen. We volgen de de cognitieve ontwikkeling door regelmatig methode-gebonden toetsen af te nemen en een paar keer per jaar ook Cito-toetsen. Ook volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we op basis van toetsen, vragenlijsten vanuit het kwaliteitssyteem en observaties in de klas en daarbuiten. Indien daar aanleiding voor is maken we gebruik van het DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid). Dit is een instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. 

De resultaten worden, ter signalering opgeslagen, zodat we een leer- en ontwikkelingslijn kunnen volgen. Dit gebruiken we voor het maken van  groepsoverzichten en groepsplannen, zodat we ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk kunnen afstemmen op de begeleidingsbehoeften van de groep en
de leerlingen in die groep. Voor uitgebreide informatie; zie schoolgids.

Schooladvies vervolgonderwijs
De Hilversumse Schoolvereniging geeft alle schoolverlaters vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies. De leerkracht van groep 8 bespreekt dit met ouders. Het schooladvies wordt gebaseerd op toetsen vanuit het (CITO) leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen, werkhouding, inzet en motivatie van een leerling over meerdere jaren.

Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.
Pas na dit advies wordt halverwege april een eindtoets afgenomen. Op de HSV nemen we de eindtoets van het CITO af. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. 
Na melding van toelating op het voortgezet onderwijs verstrekt de HSV gegevens van het onderwijskundig rapport dat een beeld geeft van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling.