Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Onderwijsprogramma
Programmaopbouw 

De inhoud van het onderwijs is afgestemd op de kerndoelen voor het basisonderwijs. We werken op school met een jaarklassensysteem, waarbij de groepen 1 en 2 gemengd zijn. De groepsgrootte telt gemiddeld 32 kinderen.  

Per groep is een jaarprogramma opgesteld. De jaarprogramma’s van de acht leerjaren sluiten op elkaar aan. In principe doorloopt elke leerling de basisschool in gemiddeld 8 jaar, waarbij we rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

Het aanbod binnen onze school is leerkracht gestuurd. 

Onderwijsinhoud
Vak                                                Groep 1-2  Groep 3-4  Groep 5-6   Groep 7-8        
Taal (incl Engels)                                15%           45%         40%          35%          
Rekenen                                            15%           20%         20%           25%          
Expressie                                           25%           20%         15%           15%  
Kennisgebieden                                    5%             5%         15%           15%                                                             
Spel en beweging                               25%             5%           5%             5%          
Sociale vaardigheden                          15%             5%           5%             5%

Vakken op ons programma: 

Nederlandse taal
Nederlands

Engelse taal
Engels

Rekenen en wiskunde
Rekenen

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek (biologie), geestelijke stromingen en informatica
Sociale redzaamheid: o.a. EHBO, verkeer, De Vreedzame School 

Bewegingsonderwijs
Spel- en bewegingslessen

Kunstzinnige oriëntatie
Creatieve vakken:
beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen), muziek, dans, drama, creatief gebruik van nieuwe media 

Lesmethoden  

Taal
Groep 1-2: Kleuterplein (nieuwste versie)
Groep 3: Lijn 3 (nieuwste versie)
Groep 4-8: Taal Actief 4 (nieuwste versie)

Technisch lezen
Groep 4-6: Leesparade 

Begrijpend lezen
Groep 4-8: Nieuwsbegrip XL

Spelling
Groep 4-8: Taal Actief 4 (nieuwste versie)

Schrijven
Groep 3-8:  Klinkers

Engels
Groep 1-8: Groove me / digitale aanvullingen

Rekenen
Groep 1-2: Kleuterplein (nieuwste versie) 
Groep 3-8: Wereld in getallen (nieuwste versie) 
 
Geschiedenis
Groep 4-8: Brandaan (nieuwste versie; met HOD opdrachten)

Aardrijkskunde
Groep 4-8: Meander (nieuwste versie; met HOD opdrachten)

Natuuronderwijs
Groep 4-8: Naut  (nieuwste versie; met HOD opdrachten) 

Verkeer
Groep 1-8: Projectvormen

Beeldende vorming
Groep 2-8: Eigen leerlijn vakdocent

Muziek
Groep 1-8: Eigen leerlijn vakdocent

Bewegingsonderwijs
Groep 1-8: Eigen leerlijn vakdocent

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Groep 1-8: Vreedzame School

Om actieve betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan te leren hanteren we het Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie model (IGDI) in combinatie met coöperatieve werkvormen.  

IGDI model  
Het IGDI model is gebaseerd op twee principes:

1. de leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg en
2. de leerlingen leren door oefening en herhaling.

In de eerste fasen van het IGDI-model creëert de leerkracht condities om te leren. In de daaropvolgende fasen wordt geleerd. Tenslotte wordt in de laatste fasen teruggekeken.

Coöperatieve werkvormen zijn goede werkvormen om samenwerken te oefenen.   

Voor meer inhoudelijke uitleg met betrekking tot ons onderwijs programma, zie de schoolgids.