Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Onderwijsprogramma
Programmaopbouw 
Het programma is afgestemd op de wettelijke eisen vanuit de Rijksoverheid. Dat wil zeggen dat het aansluit bij de verplichte vakken en de onderliggende kerndoelen die zijn geformuleerd voor het basisonderwijs. De kerndoelen per vak geven aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. De leerstof is verdeeld over 8 schooljaren, waarin de leerlingen les krijgen van groeps- en vakleerkrachten.

Vakken op ons programma

Nederlandse taal
Nederlands

Engelse taal
Engels

Rekenen en wiskunde
Rekenen

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek (biologie), geestelijke stromingen en informatica
Sociale redzaamheid: o.a. EHBO, verkeer, De Vreedzame School 

Bewegingsonderwijs
Spel- en bewegingslessen

Kunstzinnige oriëntatie
Creatieve vakken:
beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen), muziek, dans, drama, creatief gebruik van nieuwe media 

Lesmethoden  

Taal
Groep 1-2: Kleuterplein (nieuwste versie)
Groep 3: Lijn 3 (nieuwste versie)
Groep 4-8: Taal Actief 4 (nieuwste versie)
Technisch lezen
Groep 4-6: Leesparade 
Begrijpend lezen
Groep 4-8: Nieuwsbegrip XL
Spelling
Groep 4-8: Taal Actief 4 (nieuwste versie)
Schrijven
Groep 3-8:  Klinkers

Engels
Groep 1-8: Groove me / digitale aanvullingen

Rekenen
Groep 1-2: Kleuterplein (nieuwste versie) 
Groep 3-8: Wereld in getallen (nieuwste versie) 
 
Geschiedenis
Groep 4-8: Brandaan (met HOD opdrachten)
Aardrijkskunde
Groep 4-8: Meander(met HOD opdrachten)
Natuuronderwijs
Groep 4-8: Naut (met HOD opdrachten) 
Verkeer
Groep 1-8: Projectvormen

Beeldende vorming
Groep 2-8: Eigen leerlijn vakdocent
Muziek
Groep 1-8: Eigen leerlijn vakdocent
Bewegingsonderwijs
Groep 1-8: Eigen leerlijn vakdocent
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Groep 1-8: Vreedzame School