Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Klachtenregeling

Klachten: een gesprek kan vaak al veel oplossen

Op de HSV is een gedragsprotocol aanwezig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Deze is op school in te zien. 
Als er zaken zijn in de klas die anders lopen dan gewenst, dan vragen wij u om
zaken mondeling op school te bespreken. De ervaring leert dat email contact vaak geen efficiënte manier is om zaken te bespreken bij zorg. 
Wij verzoeken altijd om in eerste instantie in gesprek te gaan met de groepsleerkracht. Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen, dan kan mogelijk de intern begeleider, het MT lid of de directeur bemiddelen. Als u juist een klacht heeft over de directeur, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van het schoolbestuur (algemeen bestuur). 
In een enkel geval, als een gesprek met de leerkracht, de directeur en/of het bestuur uw klacht niet heeft weggenomen, dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon van de school. 

Klachtenprocedure

Op de HSV is een wettelijk vereiste klachtenprocedure van kracht in de vorm van het landelijk modelreglement. Op verzoek wordt deze regeling beschikbaar gesteld. Deze regeling is bedoeld voor die gevallen en omstandigheden waarin de ouders van mening zijn dat overleg tussen de partijen (ouders, leerkracht en/of directeur) voor hen geen acceptabel resultaat heeft opgeleverd. De klachtenregeling is zo ingericht dat een objectief en bindend oordeel tot stand gebracht kan worden. 
Het kan voorkomen dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op school. 
Bij klachten worden de landelijke richtlijnen gevolgd die neerkomen op de volgende procedure:

De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.
Vinden de ouders of de leerkracht geen goede oplossing voor het
        probleem, dan kunnen de interne contactpersonen worden         geraadpleegd. 
Vinden de ouders of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het
        probleem, dan wordt een MT-lid van de school ingeschakeld. Deze kan met
        wederzijdse instemming ook eerder worden ingeschakeld.
Mocht de klacht nog niet zijn opgelost na deze stappen, dan kan de directeur
        van de school bij het overleg worden betrokken.
Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan
        worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Deze zal in
        voortdurend overleg met de directeur de kwestie bezien en zo goed mogelijk
        tot een oplossing brengen.
Als de aard van een klacht zich niet leent voor afhandeling zoals hierboven
        geformuleerd of als die afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats    
        gevonden, dan kan een beroep worden gedaan op onze externe
        vertrouwenspersoon. Deze is onafhankelijk en kan de ouder adviseren welke
        stappen het beste zijn. De externe vertrouwenspersoon werkt anoniem en
        heeft een geheimhoudingsplicht. 
Een van de mogelijkheden is het indienen van een klacht bij het bestuur of bij
        de landelijke klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kent de
        route naar de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder
        Onderwijs. De commissie beoordeelt de klacht en geeft een advies. 

Contact opnemen

De contactgegevens en de procedure bij het indienen van een klacht kunt u lezen in de schoolgids op de laatste bladzijde bij het hoofdstuk contacten.