Hilversumse
Schoolvereniging
Frans Halslaan 70
1213 BM Hilversum

telefoon: 035-6245076
info@hsv1909.nl
Meldcode huiselijk geweld
De HSV beschikt over een meldcode huiselijk geweld. Dit is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De meldcode helpt de leden van ons onderwijsteam te reageren bij signalen van huiselijk geweld. Als u als ouder vermoedens heeft van huiselijk geweld bij een leerling dan kunt u zich altijd wenden tot de intern begeleider, de vertrouwenspersoon of de directeur van de school. 

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de leden van ons onderwijsteam moeten doen bij vermoedens van geweld. Het protocol van de HSV is in te zien op school. 

De stappen zijn (zie www.huiselijkgeweld.nl):

Stap 1:
In kaart brengen van signalen.

Stap 2:
Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een deskundige op het gebied van letselduiding. 

Stap 3:
Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4:
Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd het SHG of AMK raadplegen.

Stap 5:
Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.