Over wettelijke regelingen

Informatie


Compact overzicht

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de HSV. Op de web-pagina ‘schoolgids’ treft u een compacte (printbare)
brochure met daarin een overzicht van alle belangrijke specifieke informatie.

Een ‘goede’ school zijn en blijven

Kwaliteitszorg

De HSV heeft gelukkig een goed imago en de leerresultaten (prestaties van de leerlingen) liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde. Dat is natuurlijk erg plezierig en daar zijn we trots op. We doen hard ons best om dat zo te houden! Maar, we willen natuurlijk ook zicht hebben op de kwaliteit van onze school. Vandaar dat we doelstellingen hebben geformuleerd en regelmatig nagaan of we er als team in slagen om onze doelstellingen te bereiken naar tevredenheid van het onderwijsteam, de kinderen, de ouders en de overheid.

Schoolplan en schoolgids

In de Wet op het primair onderwijs staat een algemene beschrijving van wat kwaliteitszorg inhoudt: “Het uitvoeren van het in het schoolplan beschreven beleid op een zodanige wijze dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de door het bevoegd gezag opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs worden gerealiseerd.” 

Het schoolplan 2015-2019 is ons beleidsplan en sturingsinstrument voor de komende periode. In het plan staat waar we op dit moment staan (positiebepaling) en waar we met de school naar toe willen (schoolontwikkeling). 

De schoolgids is een informatiegids voor ouders en voor ouders die voor een schoolkeuze staan. In de gids staat een toelichting op onze werkwijze, onze resultaten en de namen van degenen die met de school verbonden zijn en het lopend schooljaar een actieve rol spelen. Daarnaast is ook allerlei praktische informatie opgenomen.

Tevredenheids onderzoeken 

Een onderdeel van ons kwaliteits-zorgsysteem is het verzamelen van gegevens over de tevredenheid van kinderen, ouders en teamleden. De meeste informatie over de tevredenheid ontvangen wij via de directe contacten. Daarnaast voert de school jaarlijks een enquête uit om de tevredenheid van de ouders te meten. Ook tijdens de ALV verzamelen wij informatie. Heeft u een klacht of een compliment dan horen wij dat graag!

De informatie die we via de ouders krijgen, is voor ons aanleiding om een aantal zaken nog eens nauwkeurig te evalueren en te bekijken. Wij zullen de verbeter punten door middel van de informatieavonden, onze nieuwsbrief en op de ALV aan u kenbaar maken.

Inspectietoezicht

De HSV valt onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, controleert of de school en het bestuur zich houdt aan wet- en regelgeving en ziet toe op de boekhouding. Zie www.onderwijsinspectie.nl.