Over ons onderwijs

Informatie


Compact overzicht

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de HSV. Op de web-pagina ‘schoolgids’ treft u een compacte (printbare)
brochure met daarin een overzicht van alle belangrijke specifieke informatie.

Ontwikkelingslijnen

Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem groep 1 en 2

In de groepen 1-2 maken we gebruik van de ontwikkelingslijnen van het leerlingvolgsysteem “Digikeuzebord”. Met behulp van dit observatie-registratiesysteem kunnen we de ontwikkeling van het jonge kind volgen en begeleiden. De groepsleerkrachten bespreken de ontwikkeling van de kleuters met de ouders aan de hand van de gegevens in dit volgsysteem en eventueel andere toetsen. De school brengt een advies uit over de overgang van groep 2 naar groep 3 en bespreekt dit met de ouders, zodat er een zorgvuldig en gedragen besluit wordt genomen. 

Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8

In deze groepen maken we gebruik van diverse leerlingvolgsystemen. We volgen de de cognitieve ontwikkeling door regelmatig methodegebonden toetsen af te nemen en twee keer per jaar ook Cito-toetsen. Ook volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we op basis van toetsing, vragenlijsten, leergesprekjes en observaties in de klas en daarbuiten. Indien daar aanleiding voor is maken we gebruik van het DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid). Dit is een instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. 

De resultaten worden geanalyseerd en ter signalering opgeslagen zodat we een leer- en ontwikkelingslijn kunnen volgen. Deze gegevens gebruiken we om ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk te kunnen afstemmen op de begeleidingsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen in die groep. Voor uitgebreide informatie; zie schoolgids.

Schooladvies vervolgonderwijs

Aan het eind van groep 7 voert de leerkracht van de groep een eerste adviesgesprek met ouders en de leerling. Het gesprek gaat dan over verwachtingen. Welke verwachtingen hebben de ouders en welke verwachtingen heeft de school omtrent het niveau van de leerling.

De Hilversumse Schoolvereniging geeft alle schoolverlaters vóór 1 maart in groep 8 een schriftelijk schooladvies. De leerkracht van groep 8 bespreekt dit met de ouders en de leerling. Het schooladvies wordt gebaseerd op toetsen vanuit het (CITO) leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen, werkhouding, inzet en motivatie van een leerling over meerdere jaren.

Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Pas na dit advies wordt halverwege april een eindtoets afgenomen. Op de HSV nemen we de Centrale Eindtoets (CET) af. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. 

Na melding van toelating op het voortgezet onderwijs verstrekt de HSV gegevens van het onderwijskundig rapport dat een beeld geeft van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling.