Over ons onderwijs

Informatie


Compact overzicht

Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de HSV. Op de web-pagina ‘schoolgids’ treft u een compacte (printbare)
brochure met daarin een overzicht van alle belangrijke specifieke informatie.

Uitdagende leeromgeving

Onderwijs

De HSV is een school waarbij leerkrachten, ouders en kinderen met elkaar hun uiterste best doen om een uitdagende omgeving te creëren, die uit iedereen het beste naar boven haalt. We hechten veel waarde aan een schoolorganisatie, waarin duidelijke regels en afspraken goed worden nagekomen. 

Leerkrachten werken het hele jaar door aan verbetering van hun eigen professionaliteit door teamscholing en individuele scholing. Ouders worden op de hoogte gehouden van de schoolontwikkelingen. Dit gebeurt door middel van o.a. voortgangsgesprekken en schriftelijke rapportages. Tussentijds is het ook mogelijk om de leerkrachten te spreken.

Onderwijsinhoud 

De inhoud van het onderwijs is afgestemd op de kerndoelen voor het basisonderwijs. We werken op school met een jaarklassensysteem, waarbij de de groepen 1 en 2 gemengd zijn. De groepsgrootte telt gemiddeld 32 kinderen.

Per groep is een jaarprogramma opgesteld. De jaarprogramma’s van de acht leerjaren sluiten op elkaar aan. In principe doorloopt elke leerling de basisschool in gemiddeld 8 jaar, waarbij we rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

Doelgericht onderwijs

Het aanbod binnen onze school wordt gestuurd door de kerndoelen. De leerkracht heeft hierin een centrale en sturende rol. Om actieve betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen te stimuleren, hanteren we voor de instructies van de basisvakken taal en rekenen het Expliciete Instructie Model (EDI) in combinatie met coöperatieve werkvormen en bewegend leren. 

Expliciete Directe Instructie

Dit model sluit nog weer beter aan op het geven van onderwijs op maat. Het activeren van leerlingen is één van de speerpunten van EDI. Het model geeft praktische handvatten om alle leerlingen actief deel te laten nemen. Het expliciete komt in elke fase terug en het model geeft daartoe duidelijke richting. De leerlingen werken veel samen, leggen een opdracht uit aan hun schoudermaatje, vertellen het doel aan elkaar, verwoorden het probleem.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.


Vakleerkrachten muziek en beeldende vorming  

Muziek en beeldende vorming worden gegeven door vakleerkrachten volgens eigen samengestelde leerlijnen (die voldoen aan TULE – doelen van SLO).  

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).

Wij besteden aandacht aan drama en dans door workshops en projecten.
Wij laten kinderen kennismaken met- en leren over kunstproducten en kunstenaars uit verschillende disciplines en laten kinderen kennismaken met- en leren over 
cultureel erfgoed.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Het onderwijs in bewegen op de HSV is gericht op een verantwoorde deelname aan bewegingsactiviteiten. Het gaat daarbij om allerlei sportieve activiteiten en bewegingsrecreatie. Maar ook het deelnemen aan de actuele bewegingswereld van kinderen, bijvoorbeeld op het schoolplein en in de woonomgeving.

Het doel van de lichamelijke opvoeding is de leerlingen breed introduceren in die bewegingscultuur. Bewegen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen. Het is een basiscompetentie die in onze bewegingsarmoedige samenleving steeds meer onder druk komt te staan. De leerlingen moeten daarom in staat worden gesteld om op school een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij de hoofdbeginselen van representatieve en voor basisschoolleeftijd aansprekende bewegingssituaties leren onderkennen en realiseren.

Met behulp van de de methode Basisdocument Bewegingsonderwijs worden er 12 leerlijnen aangeboden met ieder een dominant bewegingsprobleem. Het gaat hierbij om de volgende leerlijnen: Balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen, en bewegen op muziek. Ook in de kerndoelen worden deze leerlijnen genoemd.

Binnen de leerlijnen zijn activiteiten uit de sport te plaatsen en vormen van bewegingsrecreatie en ook activiteiten uit de actuele bewegingswereld van de kinderen, bijvoorbeeld bewegingsactiviteiten die op het schoolplein of in de woonomgeving kunnen plaatsvinden.

Bij het aanbieden van de bewegingsactiviteiten is het belangrijk dat de activiteiten laagdrempelig zijn zodat ook iedereen een succeservaring kan hebben. Wanneer een leerling dat ervaart zal dat er toe leiden dat het plezier in bewegen wordt vergroot. Daarnaast moeten ook de sterkere bewegers continu worden uitgedaagd. Daarbij is vertrouwen van groot belang om dit te realiseren. Dit komt ook steeds terug in de lessen zodat kinderen zich veilig voelen om te bewegen.

De leerlingen worden volgens een digitaal volgsyteem bewegingsonderwijs gevolgd in hun vorderingen op de HSV.
De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden via een volgsysteem speciaal voor bewegingsonderwijs. 

Zelfstandigheid

We hechten waarde aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. We leren de kinderen daarom al in de onderbouw (groep 1 en 2) om keuzes te maken, om te gaan met taken en hiervoor verantwoording te dragen. 

Ook starten we direct met zelfstandigheidsbevordering door leerlingen al in de groepen 1 en 2 te leren dat een juf of meester niet altijd direct beschikbaar. Daarvoor hanteren wij het begrip ‘uitgestelde aandacht’. Als de juf de ketting om heeft dan mogen er geen vragen gesteld worden aan de juf maar aan medeleerlingen. In hogere klassen wordt het principe van uitgestelde aandacht verder uitgebreid.  

Vanaf groep 5 geven wij ook huiswerk mee. Dit is afgestemd op de leeftijd of leerbehoeften. We verwachten dat het werk dat vanuit de school wordt meegegeven door de kinderen thuis gemaakt en/of geleerd wordt.