Onze schoolgids

Boeiend, uitdagend en positief onderwijs

Het voorwoord
Judith de Waal

Onze school heeft een rijke historie. Door alleen al te kijken naar de mooie gevel, de hal met het schitterende houten plafond en de oude deuren met ruitjes, ervaar je wat dit gebouw allemaal heeft meegemaakt. Als je door die deuren naar binnen wandelt, zie je hoge klaslokalen verrijkt met digitale borden en moderne materialen voor zelfstandig werken.

In de afgelopen jaren is het onderwijs veranderd en meegegaan met de tijd. Tegelijk houden we vast aan de idealen van destijds: kwalitatief goed onderwijs en betrokkenheid van de ouders. Niet voor niets zijn de woorden respect, talent, betrokkenheid en plezier nog steeds te voelen binnen de school. Er wordt hard gewerkt om deze missie te staven.

Judith de Waal
Directeur
Hilversumse Schoolvereniging

De school
Hilversumse schoolvereniging, HSV

De Hilversumse Schoolvereniging is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag, opgericht in 1909 als vereniging in Hilversum. De school telt zo’n 260 leerlingen, verdeeld over 9 groepen, waarbij de meeste kinderen in het zuidelijke deel van Hilversum wonen.

Missie en visie

Uitdagend, betrokken en positief onderwijs; dat is waar we voor willen staan. We richten ons op het behalen van optimale resultaten dankzij onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. We beogen een brede ontwikkeling die zich richt op sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling. Ook is er veel aandacht voor creativiteit, muzikaliteit, lichamelijke vaardigheden en cultureel zelfbewustzijn.

De school is een vereniging met de ouders als leden. We verwachten van ouders een actieve bijdrage.
Het bestuur bestaat uit leden die door de algemene ledenvergadering worden gekozen. Het bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school, maar opereert zoveel mogelijk op afstand.

De Commissie van Toezicht, eveneens samengesteld uit leden, dient als controlerend orgaan om zo bestuur en toezicht gescheiden te houden. De Medezeggenschapsraad dient als extra waarborg op een goede afstemming met diverse betrokkenen en bestaat daarom uit zowel een vertegenwoordiging van het personeel als van de leden.

De Commissie van Toezicht, eveneens samengesteld uit leden, dient als controlerend orgaan om zo bestuur en toezicht gescheiden te houden. De Medezeggenschapsraad dient als extra waarborg op een goede afstemming met diverse betrokkenen en
bestaat daarom uit zowel een vertegenwoordiging van het personeel als van de leden.

Team

Het onderwijsteam bestaat uit bevoegde groepsleerkrachten met diverse specialisaties en uit vakleerkrachten voor gym, muziek, beeldende vorming en ICT. Daarnaast zijn er speciale leerkrachten en onderwijsassistenten, die o.a. remedial teaching bieden aan groepjes leerlingen die dit nodig hebben. Tot slot zijn er leerkrachten gespecialiseerd in verrijkingsaanbod voor (meer-)begaafde leerlingen.
Naast het leerkrachten team telt de school een intern begeleider, een directeur, is er een office manager voor administratieve ondersteuning en een huismeester voor alles wat met het gebouw en terrein te maken heeft.

Groepen

We werken op school met een jaarklassensysteem, waarbij de de groepen 1 en 2 gemengd zijn. Vanaf groep 3 formeren we aparte leerjaren. Dus 1 groep 3, 1 groep 4 enzovoort. De groepsgrootte telt gemiddeld 32 kinderen.

Per groep is een jaarprogramma opgesteld. De jaarprogramma’s van de acht leerjaren sluiten op elkaar aan. In principe doorloopt elke leerling de basisschool in gemiddeld 8 jaar, waarbij we rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

Doelgericht onderwijs

Het aanbod binnen onze school wordt gestuurd door de kerndoelen. De leerkracht heeft hierin een centrale en sturende rol. Om actieve betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen te stimuleren, hanteren we voor de instructies van de basisvakken taal en rekenen het Expliciete Instructie Model (EDI) in combinatie met coöperatieve werkvormen en bewegend leren. 

Expliciete Directe Instructie

Dit model sluit nog weer beter aan op het geven van onderwijs op maat. Het activeren van leerlingen is één van de speerpunten van EDI. Het model geeft praktische handvatten om alle leerlingen actief deel te laten nemen. Het expliciete komt in elke fase terug en het model geeft daartoe duidelijke richting. De leerlingen werken veel samen, leggen 

Onderwijsresultaten

Onze school laat onderstaande Cito eindtoets resultaten zien.

JaarHSVLandelijk
2022546,5534,8
2021543,3534,5
2020
2019543,0536,1
2018546,7534,9
2017545,1535,1
2016545,1534,5
2015544,2534,8
2014544,0534,4
2013542,0534,7

Toelating

Ieder kind is welkom zolang we de zorg kunnen bieden die een kind nodig heeft.

Wij verwachten van onze leerlingen dat zij de Nederlandse taal dusdanig beheersen dat zij zich kunnen redden in de groep, dat zij vragen kunnen stellen en dat de instructies van de leerkrachten begrijpen.

We verwachten van leerlingen dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het groepsklimaat.
We verwachten een respectvolle houding naar medeleerlingen en medewerkers binnen de school. Indien wij gedurende de schoolcarrière signaleren dat een leerling niet kan voldoen aan bovenstaande verwachtingen, dan gaan we met ouders in gesprek.
De groepen op onze school zijn groot, wat van kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid en taakgerichtheid vereist.

We hanteren een transparante procedure voor de toelating van nieuwe kinderen en handelen met grote zorgvuldigheid indien sprake is van een overplaatsing. Alleen bij zeer bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om af te wijken van de richtlijnen die worden gehanteerd.

Uw kind is vanaf zijn of haar 4e verjaardag welkom bij ons op school. U kunt uw kind laten plaatsen op de belangstellingslijst door een formulier in te vullen en op te sturen naar de school. Per kalenderjaar wordt een vast aantal kinderen toegelaten. Kinderen met een broer of zus (toegelaten) op school krijgen voorrang. In het voorjaar van het jaar waarin uw kind 3 jaar wordt, starten we de toelatingsprocedure en kunnen we na enige tijd uitsluitsel geven over de toelating.

Wanneer u uw kind later aanmeldt, bijvoorbeeld omdat uw kind van een andere basisschool komt, dan kijken we of er nog mogelijkheden zijn om uw kind toe te laten. Indien van toepassing nemen we contact op met de vorige school en vragen we om een gewaarmerkt onderwijskundig rapport. Ook laten we uw kind een dag meelopen waarbij we observeren hoe een kind zich profileert op sociaal en onderwijskundig vlak, en worden er toetsen afgenomen. Alle gegevens die we verzamelen worden met u besproken. Dit traject kan mogelijk leiden tot plaatsing in een andere dan de eerder beoogde groep of advisering om naar een andere school te kijken.

Wennen op school vierjarigen

Uw kind mag in de twee maanden voorafgaand aan de startdatum één of meerdere keren komen wennen. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met de leerkracht. Ook kan het zijn dat we een andere startdatum met u afspreken in verband met een (nabije) schoolvakantie.

Twee weken voor de zomervakantie én in de maand december, laten we geen nieuwe kleuters instromen. Die beginnen dan na de zomer- of kerstvakantie en wennen ook eventueel na deze vakantie.

Contributie

Nadat een kind tot de school is toegelaten wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd die tevens als contributie dient voor de schoolvereniging. Deze contributie maakt het onder andere mogelijk om extra onderwijs door vakleerkrachten aan te bieden. Ook tussenschoolse opvang, excursies, schoolreisjes, het schoolkamp in groep 8 en nagenoeg alle andere activiteiten zijn hierbij inbegrepen.

De hoogte van de contributie wordt door de leden zelf vastgesteld en bedraagt dit schooljaar 55 euro per leerling per maand. Als uw kind na september instroomt, worden de voorgaande maanden van het schooljaar niet in rekening gebracht.

De contributie wordt betaald via ClubCollect.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt één van de ouders/verzorgers van ieder kind via e-mail, sms, een uitnodiging om de contributie voor het komend schooljaar te betalen of in te plannen. In dit bericht staat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect komt.
Op deze pagina kunt u een betaalkeuze maken: de contributie voor het hele schooljaar ineens betalen of de contributie in maandelijkse termijnen betalen.
Indien u kiest voor de optie om de contributie voor het gehele schooljaar ineens te betalen, heeft u de keuze tussen een betaling via iDEAL of via automatische incasso. Bij de keuze om de contributie in termijnen te betalen, gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt een kleine administratieve bijdrage ter dekking van de bankkosten, in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u een aankondiging per e-mail of sms, zodat u altijd netjes op de hoogte bent van een aankomende afschrijving en u ervoor kunt zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat.
Indien er onvoldoende saldo op uw bankrekening staat om een incasso uit te voeren, zal ClubCollect automatisch op een later moment de incasso alsnog proberen uit te voeren.
Mochten er specifieke omstandigheden zijn waardoor u de betaling of incasso van de contributie niet kunt (laten) uitvoeren, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester om een oplossing hiervoor te vinden.
Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties over de (inning van) contributie of over de
verwerking via ClubCollect, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Dit kan via uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect, of per e-mail aan penningmeester@hsv1909.nl

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals uw naam, e- mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld met derden of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester en de officemanager van de HSV. Het verwerken van de persoonsgegevens door ClubCollect zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b, WBP). Tussen de HSV en ClubCollect is een zogeheten verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de privacy van de leden en de bescherming van persoonlijke gegevens is gewaarborgd.

Lesactiviteiten
in groep 1 en 2

Kinderen van groep 1 en 2 zitten in samengestelde klassen. In de loop van het schooljaar worden de leerlingen van de aankomende groep 3 leerlingen regelmatig even met elkaar in contact gebracht om de overgang naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de kleutergroepen krijgen de leerlingen verschillende ontwikkelingsgebieden in thematische vorm aangeboden. Dit is altijd gelinkt aan leerdoelen die de leerkrachten bepalen aan de hand van het leerlingvolgsysteem Digikeuzebord. Alles in groep 1-2 is een voorbereiding op groep 3 t/m 8.We creëren een goede werksfeer waarin ieder kind weet waar hij aan toe is, door een vriendelijke, veilige en vertrouwde omgang tussen leerlingen, ouders en leraren te bevorderen.

Motoriek

De lessen motoriek ondersteunen de lessen van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarmee zorgen we voor een doorlopende leerlijn. Voor de ontwikkeling van de grove motoriek wordt er in het speellokaal en de grote gymzaal met de kinderen geklommen en geklauterd, worden er zang- en dansspelletjes gedaan, en wordt er gespeeld met divers materiaal. Daarnaast wordt er veel buiten gespeeld op ons natuurplein, waarbij de leerlingen bijvoorbeeld kunnen fietsen, rollen, rennen, bouwen en spelen met zand/modder/takken/stenen.

De vakleerkracht voor gymnastiek biedt de leerlingen 1x per week een les aan in de grote gymzaal. Ook bieden wij MRT (motorische remedial teaching) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de motorische ontwikkeling.

Ook zijn er voor de fijnere motoriek diverse ontwikkelingsmaterialen zoals puzzels en kralenplanken, en worden er voorbereidende schrijfoefeningen gedaan.

Taal

In de kleutergroepen wordt bij de taalontwikkeling gewerkt aan mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid en taalbegrip. In de grote- en de kleine kring oefenen leerlingen spreken, luisteren en vergroten zij hun woordenschat door middel van voorlezen, spellen en liedjes. Spelenderwijs maken de leerlingen kennis met letterklanken, lettervormen en geschreven teksten. Ze leren het verschil tussen klankgroepen, woorden en zinnen.

Rekenen

De meeste kinderen in groep 1 kennen wat telwoorden en kunnen vaak al een beetje tellen. Op deze kennis wordt voortgeborduurd bij beginnend rekenen, waarbij gewerkt wordt aan getalbegrip, meten en meetkunde. Reken- en sorteerspellen helpen hierbij.

Ook in de hoeken (bouwhoek, huishoek, winkelhoek e.d.) worden reken activiteiten gestimuleerd die rekeninzichten van kinderen vergroten. De verschillende aspecten van het voorbereidende rekenonderwijs, zoals cijferkennis en getalbegrip, komen ook terug in de gesprekken die met de kinderen gevoerd worden.

Sociale vaardigheden

Om goed te functioneren in een groep, besteden wij bij kleuters dagelijks veel aandacht aan sociale vaardigheden. We leren kleuters respect te hebben voor hun medeleerlingen en brengen inzicht bij dat een ander gelijke rechten heeft. We ontwikkelen een houding van samen doen en samen beleven, maar ook van geven en nemen door overleg en vriendelijkheid.

Creativiteit en expressie

In groep 1 en 2 wordt veel aan de creatieve ontwikkeling gewerkt. De vakleerkracht muziek werkt ook regelmatig met de kinderen. Door met kinderen over hun werk te praten en hun ruimte te geven eigen keuzes te maken en ontdekkingen te doen, stimuleren wij creatief gedrag. Voor fantasiespel zijn onder meer een bouwhoek, een huishoek en een zand/watertafel aanwezig.

Diverse prenten- en voorleesboeken helpen de kinderen bij de emotionele beleving en veel spelletjes zijn gericht op samenwerken en overleggen.

Lesactiviteiten
in groep 3 t/m 8

Er wordt vanaf groep 1 methodisch gewerkt naar de gewenste einddoelen in groep 8, maar vanaf groep 3 vindt er een verschuiving in de accenten plaats.

Motoriek

Elke groep gymt tweemaal per week, waarbij de lessen worden verzorgd door een vakleerkracht. Er wordt veel buiten gegymd op ons sportplein. In de wintermaanden wordt er in de gymzaal gegymd. Jaarlijks wordt er ook voor alle groepen samen een sportdag georganiseerd. Ook het leren schrijven maakt onderdeel uit van de motoriek. In de groepen 3, 4 en 5 is het onderwijs gericht op het aanleren van de juiste schrijfhouding en schrijfbeweging bij het schrijven van letters en cijfers. Er is aandacht voor schrijven op kleinere liniatuur en het ontwikkelen van een eigen schrijftempo. In de groepen 6, 7 en 8 richt de aandacht zich op het ontwikkelen van een persoonlijk handschrift en het schrijven op de basislijn. Ook wordt kennisgemaakt met andere vormen van schrift en wordt geleerd hoe je het eigen handschrift kritisch beoordeelt.

Taal

Het vakgebied Nederlandse taal vinden we belangrijk. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan.

De schoolbibliotheek bevat lees- en documentatieboeken voor leerlingen uit alle groepen. De boeken uit deze bibliotheek wordt jaarlijks opgeschoond en aangevuld met nieuwe boeken.

Engels

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. In alle onderbouwgroepen wordt het programma Groove Me ingezet en in groep 5 t/m 8 de methode Stepping Up. We hebben contact gelegd met het voortgezet onderwijs in Hilversum om de aansluiting naar de brugklas te verdiepen.

Rekenen

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. Onze school scoort relatief hoog op rekenen/wiskunde.

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het Cito-Leerlingvolgsysteem en gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch.
In groep 8 wordt ook al aandacht gegeven aan brugklas-wiskunde.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat wij onze leerlingen breed willen ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.

Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. We beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/biologie.

Aardrijkskunde

In groep 5 t/m 8 wordt lesgegeven in aardrijkskunde en topografie. Deze lessen zijn erop gericht dat leerlingen zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio’s en inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en het menselijk handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden.

Geschiedenis

Het onderwijs in geschiedenis is erop gericht dat de leerlingen zich een beeld vormen van historische gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen en deze kunnen plaatsen op een tijdslijn.

Natuur en techniek

Het onderwijs in de natuur (biologie) is erop gericht dat de leerlingen plezier beleven aan het verkennen van de natuur vanuit een kritische en vragende houding en dat zij zorg leren dragen voor een goed leefmilieu. Ook is er aandacht voor natuurkundige wetten en techniek.

Sociale-emotionele ontwikkeling

Op de HSV werken al lang met de methode Vreedzame school en sinds 2020 met De Gelukskoffer.

Vreedzame school lessen richten zich op omgang met elkaar in de groep en in de school. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor het basisonderwijs. 

De Gelukskoffer richt zich op de individuele positieve emotionele ontwikkeling van het kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. Naast de verplichting om aan de kerndoelen te werken, wordt een school ook geacht om het welbevinden van leerlingen te monitoren. Dit doen we door het volgsysteem Viseon, (voor de kleuters zit het volgen in het volgsysteem van Digikeuzebord verwerkt) en door elk jaar sociogrammen af te nemen.

Actief burgerschap

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving.

Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze kernwaarden beschreven in de missie vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien (betrokkenheid).

In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn in de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect hebben voor, andere opvattingen en overtuigingen (religies).

We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Cultuureducatie

Onderstaande activiteiten zorgen voor een verbinding tussen groepen binnen school en tussen school en maatschappij. Naast de leerdoelen binnen de diverse vakken zijn juist bij deze activiteiten ook andere leerdoelen belangrijk zoals ook leren zonder boeken, leren samenwerken, leren van elkaar en leren presenteren:

 • Gebruik van de methode Vreedzame school en de Gelukskoffer (soc. vaardigheid, omgaan met elkaar, actief burgerschap)
 • Vieringen omtrent gezamenlijkheid, cultuurhistorische waarden, markeringen in tijd zoals verjaardag, Sint, Kerst, Pasen, lustrum, koningsspelen
 • Feestjes (gezamenlijkheid, samen plezier maken) startactiviteit, zomerfeest, schoolreisje
 • Bijzondere leeractiviteiten zoals: schoolkamp, maandvieringen, Kinderboekenweek, cultuurproject, voorleesontbijt, voorleeswedstrijd, poëziewedstrijd, techniekwedstrijd, excursies, fotowedstrijd, voorstellingen, goede-doelen-actie, sportdag.

Geestelijke stromingen

Het onderwijs in geestelijke stromingen is erop gericht dat leerlingen inzicht krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen diverse geestelijke stromingen in de samenleving. Dit vakgebied wordt in samenhang met andere vakgebieden aangeboden (vooral aardrijkskunde en geschiedenis).

Verder wordt hier gedurende het schooljaar aandacht besteed naar aanleiding van thema’s, projecten en de actualiteit. Behandeld worden het Christendom, de Islam, het Hindoeïsme, het Boeddhisme, het Jodendom en het Humanisme.

Zorg voor de leerlingen

Voor alle leerlingen zorgen we voor een ononderbroken ontwikkelingsproces, waarbij het behalen van alle relevante kerndoelen in groep 8 centraal staat.

Het lesmodel dat de leerkrachten op de HSV hanteren is het model van de expliciete directe instructie, het EDI model. Dit is een bewezen effectief model. De leerkracht heeft hierin een centrale sturende rol. De leerkracht overziet het leerproces en stelt vast welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn om aan te bieden. Er zijn duidelijke lesdoelen en de leerlingen krijgen gerichte instructie om zich de leerstof eigen te maken.

Voor leerlingen die het moeilijk vinden worden de doelen in principe niet verlaagd, maar wordt de instructie geïntensiveerd. Het leren gebeurt in gezamenlijkheid en is een sociaal proces. Voor leerlingen die verdieping nodig hebben wordt verdiepende instructie aangeboden. Er wordt dus rekening gehouden met verschillen door verdiepende of juist verlengde instructie te realiseren. Ook kan er pre-teaching worden gegeven, waardoor sommige leerlingen die dit nodig hebben met meer voorkennis beginnen aan een les en daardoor meer leren. 

We hanteren een aantal vaste onderdelen in dit lesmodel:

Verrijkingslessen

Soms zijn leerlingen die meer aankunnen gebaat bij onderwijs in onze Remedial Teaching (RT)-verrijking buiten de groep, door les te krijgen van een speciaal aangestelde RT- of verrijkingsleerkracht. Deze verrijkingsleerkracht put uit een speciale verrijkingslijn voor kinderen met een hogere intelligentie. We richten ons hierbij op de vakken rekenen en taal waarbij executieve vaardigheden als plannen en organiseren aan bod komen: het vermogen om vooruit te denken, een plan te maken, in te schatten hoe lang iets duurt, prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen. Maar ook doorzettingsvermogen en leren omgaan met teleurstellingen horen in de verrijkingslijn thuis.
Het signaleren van deze zogenaamde plusleerlingen gebeurt op basis van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), waarna een observatie en een toets volgen.

Remedial teaching

Soms zijn leerlingen die moeite hebben met de verlengde instructies gebaat bij remedial teaching of pre-teaching buiten de groep. Zij krijgen dan les van een speciaal aangestelde RT-leerkracht. Remedial teaching is professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. Remedial teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en/of fijne motoriek.

Handelingsgericht werken

Op de HSV wordt gewerkt volgens de principes van het Handelingsgericht Werken. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkracht, interne begeleider en leidinggevende) de volgende zeven uitgangspunten toepassen.

 1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed mogelijk ondersteunen?
 2. Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. Hoe goed is de omgeving afgestemd op wat dit kind nodig heeft?
 3. Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Met andere woorden: het is de leerkracht die ’t doet. Maar wat heeft zij hiervoor nodig, wat zijn haar ondersteuningsbehoeften?
 4. Positieve aspecten van het kind, de leerkracht, de groep, de school en ouders zijn van groot belang. Naast problematische aspecten zijn deze positieve aspecten nodig om de situatie te begrijpen, ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren.
 5. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie tussen betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie en zoeken ze naar oplossingen.
 6. Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijn doelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.
 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Formulieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden zijn open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven.

Leerlingen volgen

Bij het volgen van leerlingen maken we gebruik van het kleuter volgsysteem Digikeuzebord en vanaf groep 3 het CITO Leerling- en Onderwijsvolgsysteem in combinatie met observaties en methode gebonden toetsen. Daarnaast volgen we de sociale veiligheid van de leerlingen middels sociogrammen en vragenlijsten.

De volgsysteem uitkomsten worden twee maal per jaar geanalyseerd door de intern begeleider en de directeur in een rapportage diepteanalyse. De uitkomsten worden besproken met de groepsleerkrachten tijdens een zorgvergadering of individueel overleg. De Cito uitkomsten worden opgeslagen in het Cito leerling volgsysteem.

Bij het vermoeden van een stagnatie in de cognitieve, motorische of geestelijke ontwikkeling, wordt in overleg met de ouders een plan van aanpak opgesteld. Gespreksverslagen, overdracht van leerlingen, resultaten van methodegebonden toetsen, groepsplannen, gedragsplannen en notities worden allemaal in het digitale administratiesysteem van ParnasSys gezet.

Drie keer per jaar vinden geplande leerling- besprekingen plaats tussen de intern begeleider en de groepsleerkracht, om met elkaar te zoeken naar passende invulling van de begeleiding. De passende invulling wordt vastgelegd in groepsplannen of extra begeleidingsplannen.
De specialistische leerkrachten voor RT en Verrijking houden de vorderingen van de leerlingen bij in logboeken. Deze logboeken worden bijgehouden door de desbetreffende leerkracht en tijdens groepsbesprekingen wordt geëvalueerd.

Indien nodig wordt er pedagogisch-didactisch onderzoek gedaan, op basis waarvan een speciaal individueel handelingsplan wordt opgesteld. Dit handelingsplan bevat meetbare doelen en een stapsgewijze aanpak om deze doelen te bereiken. Op basis hiervan kan de voortgang geëvalueerd worden en worden ouders op de hoogte gebracht van de voortgang en de mogelijke vervolgstappen. Bij het vermoeden van een lichamelijke oorzaak wordt, in overleg met de ouders, de schoolarts ingeschakeld of wordt er doorverwezen naar de huisarts.

Naar de volgende groep

De Hilversumse Schoolvereniging is een school geënt op het jaarklassensysteem. Dit betekent dat doorgaans na elk schooljaar overgang naar een volgende groep plaatsvindt.

Doordat kinderen van groep 1 en 2 in samengestelde klassen zitten, is de overgang tussen deze twee groepen een geleidelijke. Kinderen kunnen de lesstof in een verschillend tempo doorlopen, afhankelijk van de capaciteiten van het kind en het moment binnen het schooljaar waarop het kind is gestart op school. Voor de overgang naar groep 3 spelen de onderstaande factoren een belangrijke rol.

 • De werkhouding, waaronder betrokkenheid, motivatie, zelfstandigheid, werktempo en concentratie
 • De weerbaarheid, zowel onzekerheid en faalangst ten aanzien van de lesstof, als sociale weerbaarheid bij de omgang met andere kinderen.
 • Het niveau van de werkprestaties, zoals de afwerking van tekenwerk als de verzorging van knip- en plakwerk
 • Kennisniveau van taal en rekenen, gemeten via diverse toetsen gedurende het jaar
 • Het motorische ontwikkelingsniveau, waaronder grove en fijne motoriek en het voorbereidende schrijven

Voor de overgang naar groep 4 t/m 8 wordt primair gekeken naar de in de methodieken aangegeven kerndoelen per groep. Per groep zijn minimale leerstofeisen bepaald, waaraan overgang naar een volgende groep getoetst wordt. Een kind dat de leerstof in zodanige mate onvoldoende beheerst dat continuïteit in de leerstof naar de volgende groep niet mogelijk is, kan doubleren.

Bij de afweging om een leerling al dan niet over te laten gaan wordt gekeken naar alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch. De beslissing om te doubleren volgt in een zo vroeg mogelijk stadium nadat de groepsleerkracht overleg gepleegd heeft met de interne begeleider. Het advies van de school om een kind te laten doubleren is bindend. Een kind dat een schooljaar doubleert krijgt een verdiepend programma aangeboden op leerstofonderdelen die al beheerst worden.

Er zijn omstandigheden waarin het wenselijk is om een kind een groep over te laten slaan. Dit kan zijn als op alle eerdergenoemde punten een dusdanig surplus wordt geconstateerd dat sprake is van een harmonieus hoogbegaafdheidsprofiel. In dat geval is het nadelig voor de ontwikkeling van het kind om in het gebruikelijke tempo de groepen te doorlopen. Een beslissing hierover wordt genomen door de directie, in goed overleg met de ouders en de betrokkenen binnen de school.

Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen worden door middelbare scholen aangenomen op basis van het advies dat de basisschool geeft. Het schooladvies op de HSV wordt gebaseerd op de CITO toetsen van alle schooljaren, de methode gebonden toetsen, de werkhouding, inzet en motivatie van de leerling. Vervolgens schrijven de ouders hun kind in op een school van hun keuze en krijgen de ouders van de middelbare school de beslissing te horen omtrent toelating en plaatsing. Pas daarna wordt de eindtoets gemaakt. Op de HSV hanteren we de eindtoets van het CITO.

De school begeleidt ouders en leerlingen van groep 8 in de voorbereidingen van de overgang naar het voorgezet onderwijs.

Extra zorg en passend onderwijs

De HGW-cyclus sluit aan bij het samenwerkingsverband Unita, waardoor we ondersteuning kunnen vragen wanneer we als school de juiste zorg niet zelf kunnen bieden. Indien een kind zorg nodig heeft vanuit Unita, dan wordt samen met ouders een aanvraag gedaan voor een Multi Disciplinair Onderzoek (MDO) waarna we een zorgtraject kunnen starten.
Het uitgangspunt van de HSV is om ouders te stimuleren onderzoeken te laten uitvoeren bij Unita en niet bij een ander bureau. Hierdoor voorkomen we, dat er wildgroei ontstaat van onderzoeken bij externe onderzoeksbureaus, waarvan wij de kwaliteit van de onderzoeken niet kunnen controleren. We hebben hier een kritische houding in en dragen deze uit naar ouders.
De onderzoeken die gedaan worden binnen Unita hebben ons volledige vertrouwen. Dit geeft aan dat de samenwerking met Unita steeds verder geoptimaliseerd is, wat ten goede komt aan onze zorgleerlingen.

Leerlingvaardigheden

Wij verwachten van onze leerlingen dat zij de Nederlandse taal dusdanig beheersen, dat zij zich kunnen redden in de groep, dat zij vragen kunnen stellen en de instructies van de leerkrachten begrijpen. We verwachten van leerlingen dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het groepsklimaat.

We verwachten een respectvolle houding naar medeleerlingen en medewerkers binnen de school. Indien wij gedurende de schoolcarrière signaleren dat een leerling niet kan voldoen aan bovenstaande verwachtingen, dan gaan we met ouders in gesprek. De groepen op onze school zijn groot, wat van kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid en taakgerichtheid vereist.

Kwaliteitszorg

Het schoolplan is ons beleidsdocument voor een periode van vier jaar. Deze kunt u inzien op school. In het schoolplan staan de visie, de missie en de doelen die richting geven aan de activiteiten op de school en daarmee aan de ontwikkeling van het onderwijs.
De directeur monitort de voortgang aan de hand van het schoolplan. Zo bewaken we de voortgang en reflecteren we de per jaar gekozen aandachtspunten.

Ouders

Uw betrokkenheid bij de school is cruciaal voor een goede leeromgeving en vormt daarom het fundament van een schoolvereniging. We houden u via het weekjournaal, de ALV en diverse informatiebijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen op school. Deze bijeenkomsten bieden bovendien gelegenheid om met ons mee te denken of vragen te stellen. Aan het begin van het schooljaar worden informatieavonden georganiseerd door het team om te vertellen wat er voor het komende schooljaar gaat gebeuren in de betreffende groep. Als schoolvereniging zijn er bovendien algemene ledenvergaderingen waar u als lid betrokken wordt bij belangrijke onderwerpen, zoals de onderwijskundige en financiële koers van de school. De algemene ledenvergadering stelt onder andere de begroting en de hoogte van de contributie vast.

Klassenouders

In elke groep worden twee vertegenwoordigers onder de ouders gevraagd, die als tussenpersoon fungeren tussen de ouders en de leerkracht. Klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van activiteiten voor de groep en regelen de daarvoor benodigde ouderhulp. Klassenouders zijn ook een aanspreekpunt voor andere ouders met ideeën voor activiteiten. De klassenouder kan deze ideeën verzamelen en vervolgens bespreken met de leerkracht of doorgeven aan de schoolleiding.

Oudercommisie

De oudercommissie organiseert en ondersteunt schoolbrede activiteiten, met name rond de feestdagen.
Concreet denken we hierbij aan hulp tijdens Sint, Kerstmis, Pasen, meester-/juffendag, koningsspelen (sportdag), startactiviteit nieuw schooljaar, zomerfeest, dag van de leraar, schoolbibliotheek enzovoort.

Medezeggenschapsraad

Met een afvaardiging van zowel leerkrachten als ouders zorgt de medezeggenschapsraad (MR) voor extra afstemming tussen de verschillende betrokkenen bij het nemen van belangrijke besluiten. Ook kan de MR advies geven aan het bestuur over onderwerpen die van belang worden geacht.

Commissie van Toezicht

Als controlerend orgaan heeft de commissie van toezicht vooral aandacht voor de financiële situatie van de school en de kwaliteit van het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de toekomstbestendigheid van de koers van het bestuur. Deze commissie bestaat uit een externe en een ouder.

Bestuur

Wat een schoolvereniging onderscheidt van andere scholen is de inrichting van een schoolbestuur dat bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen. Het bestuur opereert op afstand, waarbij de operationele activiteiten en onderwijskundige ontwikkelingen zoveel mogelijk bij de directie onder worden gebracht. Het bestuur bepaalt de koers van de school op alle vlakken en legt daarover verantwoording af aan alle leden tijdens de algemene ledenvergaderingen.

Praktische informatie A-Z

Aankomst op school

Om op tijd met de lessen te kunnen beginnen, is het belangrijk dat de kinderen op tijd aanwezig zijn. Vanaf 8:20 uur zijn de kinderen welkom op het schoolplein. Als de deur opengaat, kunnen de kinderen rustig binnenkomen. Voor een aantal groepen is de ingang een andere dan de hoofdingang. Dit is nodig om de aankomst en het vertrek rustig te laten verlopen.

Kleuters naar binnen: 8.20-8.30  aan de vd Helstlaan. Ouders dragen persoonlijk hun kind over aan de leerkrachten op het plein. Kleuters spelen tot 8.45 uur buiten

Groep 3, 4, 5, 7, 8: 8.20-8.30: via de oprijlaan aan de Frans Halslaan naar de hoofdingang. Leerkrachten staan bij lokaal

Groep 6: 8.20-8.30: Via de oprijlaan aan de Frans Halslaan naar de achteringang. Leerkracht staat bij lokaal

Ouders gaan voor schooltijd niet mee naar binnen. Ouders van groep 1, 2 en 3 nemen bij de ingang van de school afscheid. Mededelingen kunnen in social schools gezet worden.

Acquisitie

Om te zorgen dat privé- en zakelijke belangen niet vermengd worden, is het niet toegestaan om op school aan actieve klantenwerving te doen. Posters of flyers met een commercieel doeleinde zijn niet toegestaan mits zij passen bij de schoolontwikkeling. Dit wordt beoordeeld door de directie.

Bibliotheek

Op de HSV is een schoolbibliotheek aanwezig. Onlangs zijn alle informatie- en leesboeken vernieuwd. Op geregelde tijden mogen kinderen een boek lenen in de bibliotheek en deze in de klas lezen.

Brand en ontruiming

Op de HSV zijn opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig. Zij volgen jaarlijks een herhalingstraining. Enkele malen per jaar oefenen we de ontruiming van het schoolgebouw. Dit geschiedt volgens een vaste procedure:

 • Alle kinderen gaan onder leiding van de leerkracht via vaste routes naar een veilige plek op het schoolplein.
 • De leerkracht controleert de groep aan de hand van de uit het lokaal meegenomen presentielijst.
 • De BHV-ers controleren het pand
 • onder leiding van de hoofd-BHV-er.
 • De hoofd BHV-er belt in principe de brandweer en informeert hen over de situatie.

Continurooster

De HSV volgt een semi- continurooster: alle leerlingen blijven tijdens de lunchpauze op school. Deze pauze, en daarmee de gehele schooldag, is dan ook iets korter dan bij een traditioneel rooster. Tijdens de lunchpauze begeleiden professionele medewerkers van de tussenschoolse opvang, vrijwilligers en leerkrachten de leerlingen.

Contributie

De HSV is een vereniging en de ouders worden lid van de vereniging. De contributie (ofwel vrijwillige ouderbijdrage) wordt vastgesteld door de ALV. De betalingen of incasso’s hebben wij uitbesteed aan ClubCollect. Zie voor meer details; Contributie.

Gevonden voorwerpen

Het verdient de aanbeveling de eigendommen van uw kinderen (kleding, gymnastiekspullen, laarzen, drinkbekers, tassen, etc.) te voorzien van een naam. We bewaren gevonden voorwerpen zonder naam in een grote kist in de hal. Periodiek worden deze spullen voor ouders waarvan de voorwerpen zijn, uitgestald op het plein waarna ze naar een goed doel gaan.

Gymkleding

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen op blote voeten en in hun ondergoed. We adviseren u turn- of balletschoentjes aan te schaffen die de kinderen zelf kunnen aan- en uittrekken (dus zonder veters).

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in T-shirt, korte broek of gympakje en gymschoenen met lichte zolen. Bij buitenschoolse sportevenementen wordt bij voorkeur een polo van de Hilversumse Schoolvereniging gedragen. Een polo van de school is verkrijgbaar bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs voor 12,50 euro.

Hoofdluis

Per groep worden er twee ouders gevraagd voor controle op hoofdluis. Na de schoolvakanties of bij verhoogd risico controleren deze ouders op hoofdluis. Als hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, dan worden de ouders hiervan direct in kennis gesteld en krijgen zij een lijst met tips voor te nemen maatregelen. Het kind gaat dan indien mogelijk direct naar huis voor een (shampoo) behandeling. De ouders van de rest van de groep worden geïnformeerd over het feit dat er hoofdluis in de groep heerst.

Huiswerk en schooltas

In de onderbouw geven wij geen huiswerk mee tenzij hier overleg over is gevoerd met ouders.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen af en toe wat werk mee. Het huiswerk is dan bedoeld om te oefenen en herhalen wat er op school is aangeboden. In de hogere groepen neemt de omvang en diversiteit ervan geleidelijk toe en wordt het gebruik van een agenda geoefend. Vanaf groep 6 is een goede, stevige schooltas nodig.

Jeugd en gezin (voorheen GGD)

Kinderen krijgen op diverse leeftijden te maken met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (JGGV), bijvoorbeeld in verband met vaccinaties en voor onderzoek. Als ouder kunt u ook bij deze organisatie terecht voor vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

Rond de leeftijd van 5 jaar en 2 maanden wordt elk kind uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau. In principe wordt u samen met uw kind uitgenodigd op het consultatiebureau dat u daarvoor ook bezocht. Als de school van uw kind in een andere wijk of gemeente is, kan de afspraak op een andere locatie plaatsvinden. Tijdens de afspraak heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige, wordt uw kind gewogen en gemeten en vindt een ogen- en orentest plaats.
In groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet hen en onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Voorafgaand aan het onderzoek vragen wij u een (digitale) vragenlijst in te vullen.

Klachten

Bij klachten worden de landelijke richtlijnen gevolgd die neerkomen op de volgende procedure:

 • De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht
 • Vinden de ouders of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt een MT-lid van de school ingeschakeld. Deze kan met wederzijdse instemming ook eerder worden ingeschakeld.
 • Mocht de klacht nog niet zijn opgelost na deze stappen, dan kan de directeur van de school bij het overleg worden betrokken.
 • Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bezien en zo goed mogelijk tot een oplossing brengen.

Als de aard van een klacht zich niet leent voor afhandeling zoals hierboven geformuleerd of als die afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, dan kan een beroep worden gedaan op de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Onze school heeft ook een vertrouwenspersoon die kan worden ingeschakeld bij klachten in de aard van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten, schorsing.

Passend onderwijs

We willen kinderen ongeacht hun belemmering opvangen, indien we kunnen voldoen aan de zorgvraag. Er is extra zorg mogelijk voor kinderen met een handicap of stoornis.

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij een Commissie voor Indicatiestelling, waarbij de school hen kan ondersteunen door te voorzien in een leerlingdossier. Indien besloten wordt dat het kind geplaatst wordt, zal een speciaal handelingsplan worden opgesteld met afspraken over het onderwijs dat de leerling krijgt.

Het kan echter ook voorkomen dat de school besluit een kind niet aan te nemen. Dit gebeurt als de school oordeelt dat onvoldoende kennis en middelen beschikbaar zijn om goed onderwijs aan het betreffende kind te bieden en als er te weinig mogelijkheden zijn om (externe) hulp voor dit kind in te schakelen, of als blijkt dat deze leerling zoveel zorg nodig heeft dat het ten koste gaat van het onderwijs aan en het welzijn van de andere kinderen. De school heeft hierin het laatste woord.

Leerlingdossier

Om privacygevoelige informatie te centraliseren en controle van de aanwezigheid van leerlingengegevens te waarborgen, is een (voornamelijk) digitaal leerlingdossier ingesteld. Ouders mogen de dossiers altijd op school inzien. De dossiers blijven echter op school en kunnen niet worden meegenomen naar huis.

Leerplicht

Een kind wordt leerplichtig op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag. Vanaf dat moment is de school gebonden aan wettelijke kaders wat betreft de toestemming om niet naar school te hoeven komen.

Specifiek voor kinderen van 5 jaar zijn er de volgende mogelijkheden voor een vrijstelling van schoolbezoek:

 • Een kind mag maximaal 5 uur per week thuis blijven. Gezien de impact op de voortgang van het onderwijs, is goede afstemming van groot belang.
 • Als de situatie hiertoe aanleiding geeft kan de directeur het aantal vrije uren laten toenemen tot maximaal 10 uur per week.

De volgende situaties bieden voor alle kinderen de mogelijkheid om een vrijstelling te kunnen ontvangen. Om in aanmerking te komen , kan een verzoek hiertoe worden ingediend bij de directie als:

 • Er sprake is van een gewichtige reden, zoals een huwelijk binnen de naaste familie, een bezoek aan de dokter dat niet op een ander tijdstip kan plaatsvinden of bij overlijden/ernstige ziekte van een familielid.
 • U met vakantie wilt, maar uw beroep laat dat op geen enkel moment toe tijdens schoolvakanties. De vakantie kan maximaal 10 schooldagen duren en kan niet plaatsvinden binnen de eerste twee weken van het schooljaar. Een werkgeversverklaring is noodzakelijk.
 • Er plichten zijn van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard.

Voor vragen over de exacte invulling van de geldende juridische kaders kunt met de school contact opnemen. Voor alle aanvragen geldt dat 6 weken van tevoren het verzoek in ons bezit dient te zijn.

Lestijden

ma di do8:30-14:45
wo8:30-12:15
vr(groep 1/t/m 4)8:30-12:00
vr (groep 5 t/m 8)8:30-14:45

(Coronatijd: afwijkende tijden)

Medicijngebruik

Medicijnen worden pas bij leerlingen toegediend als hierover contact is geweest met de ouders. Toediening gebeurt volgens een medicijnprotocol.

Ouders worden gevraagd een formulier in te vullen, waarbij bijzonderheden (bijvoorbeeld allergische reacties of bloedafwijkingen) aan ons bekend worden gemaakt.

Meldcode kindermishandeling

De HSV beschikt over een meldcode huiselijk geweld. Deze is in januari 2019 aangepast op punt 5 . De meldcode is wettelijk verplicht en helpt de leden van het onderwijsteam te reageren op signalen van huiselijk geweld. Als u als ouder vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling bij een leerling, dan kunt u zich altijd wenden tot de intern begeleider of de directeur van de school. Vormen van geweld kunnen fysiek, seksueel of psychisch van aard zijn, maar ook verwaarlozing valt daaronder.

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de leden van ons onderwijsteam moeten doen bij vermoedens van geweld. Het protocol van de HSV is in te zien op school.

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van
  Stichting Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Stichting Veilig Thuis raadplegen.
 • Stap 5: Melding doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid en beslissen of de school zelf hulp kan bieden en/of organiseren. www.veiligthuis.nl

Naschoolse Opvang

Kinderen die zijn aangemeld voor naschoolse opvang, worden aan het einde van de schooldag opgehaald door medewerkers. Ook tijdens studiedagen en in de vakanties is de buitenschoolse opvang doorgaans open.

Orthotheek

De orthotheek (een bibliotheek van remediërende onderwijsleermiddelen voor alle groepen) bevindt zich in het IB-kantoor. Deze wordt beheerd door de interne begeleider. Alle leraren van de school kunnen hier gebruik van maken voor het opstellen van de handelingsplannen.

Overblijven

Zie ‘Continurooster’.

Pesten

Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor de pesters. Indien er sprake is van pesten, volgt een aanpak op basis van het pestprotocol, waarbij een goede samenwerking van ouders en school van groot belang is.

Rapporten

Periodiek ontvangen de kinderen een rapport. In dit rapport zijn de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling beschreven. Ook worden de resultaten van de CITO-Leerling- en Onderwijsvolgsysteem-toetsen vermeld. Tijdens oudergesprekken kan over deze resultaten gesproken worden. Aan het einde van het schooljaar is er een facultatief oudergesprek. De leerkracht nodigt u uit voor dit gesprek, indien hij daar gerede aanleiding toe ziet. Indien u zelf behoefte heeft aan een gesprek, kunt u dit natuurlijk aangeven.

Rookvrij

De school is rookvrij. Dat wil zeggen dat roken in het schoolgebouw en op het omliggende schoolterrein tijdens schooltijden, ouderavonden en andere buitenschoolse activiteiten niet is toegestaan. De leerkrachten en ouders hebben hierin een voorbeeldfunctie.

In groep 8 wordt er in een aantal lessen stil gestaan bij de effecten van roken, alsmede alcohol en drugs. We volgen hierin de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

Schade

Wanneer een kind opzettelijk schoolmateriaal vernielt, worden de kosten ervan verhaald op de ouders. Verder is de school niet aansprakelijk voor schade en diefstal.

Schrijfgerei

In groep 4 krijgen de kinderen van school een vulpen om op school mee te schrijven. Wij zorgen ook voor de inktpatronen. Deze pen gaat bij normaal gebruik lang mee. Schrijfgerei bij voorkeur bewaren in een (compacte) etui.

Snoepen trakteren

Op school willen we graags dat kinderen gezond eten en drinken. Wilt u hieraan meewerken door traktaties ook zo gezond mogelijk te laten zijn? Bijvoorbeeld blokjes kaas of worst, vruchten, noten, rozijntjes en dergelijke. N.B. Ter vermijding van ‘scheve ogen’ vragen wij de ouders de uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes buiten de school om te regelen.

Tijdelijk een andere school

Als uw kind tijdelijk (bijvoorbeeld bij een langdurig verblijf in het buitenland) naar een andere school gaat, dan is het helaas niet mogelijk om de plek op onze school gereserveerd te houden, tenzij uw kind bij de school ingeschreven mag blijven. Dit is afhankelijk van regelgeving en dient per geval beoordeeld te worden.

Vakanties en overige vrije dagen

ga naar Schooltijden en vakaties

Verkeer

Rond de school kan het erg druk zijn door verkeer van ouders die hun kind wegbrengen of ophalen. Komt u dus zoveel mogelijk op de fiets op lopend. Als u met de auto komt, willen we u graag het volgende meegeven om de veiligheid zoveel mogelijk te bevorderen:

 • Bij voorkeur parkeert u iets verder weg van de school op een parkeerplek.
 • Als u tijdig aankomt, dan is het relatief rustig.
 • Afhankelijk van de situatie graag zachter dan stapvoets rijden.
 • Dubbel parkeren, ook voor even, levert veel opstopping en onveilige situaties op.

Verlof

Zie ‘Leerplicht’.

Vertrouwenspersoon

Zie ‘Klachten’.

Vervanging van leerkrachten

Als de leerkracht van uw kind afwezig is, trachten we vervanging te vinden. Dit is in een tijd met lerarentekorten een uitdaging. In het uiterste geval dat vervanging niet mogelijk blijkt, vragen we aan de ouders van de kinderen van de groep die het betreft of ze hun kind mee naar huis kunnen nemen. Kinderen die niet naar huis kunnen blijven op school en worden verspreid over andere groepen. Kinderen worden nooit onverwacht, zonder voorafgaande mededeling, naar huis gestuurd.

Als de situatie langer dan een dag aanhoudt, krijgen de leerlingen van één van de groepen 1/2 een brief mee naar huis, dat ze de volgende dag geen les hebben. De leerkracht van deze groep 1/2 vervangt dan de zieke collega. Elke volgende dag is een andere groep aan de beurt in oplopende volgorde.

Verzekeringen

De school heeft voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico op school gedurende schooltijden. De verzekering geldt ook tijdens verblijf op sportvelden en in de gymzaal, mits in groeps- of schoolverband onder toezicht van bevoegde leerkrachten. Ditzelfde geldt voor kampen, excursies en schoolreisjes.

Vreedzame school en Gelukskoffer

Om kinderen tot een goede onderlinge verstandhouding te stimuleren, werken wij volgens de methodiek van de Vreedzame School. We leren kinderen om samen beslissingen te nemen en onderling oplossingen te vinden bij conflicten. We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en open te staan voor de verschillen tussen mensen. In de hogere groepen worden mediatoren opgeleid om te helpen bij het oplossen van (kleine) conflicten tussen leerlingen.

Ook bieden we de methode Gelukskoffer aan. Deze methode richt zich meer op de individuele leerling en laat kinderen nadenken over hun eigen welbevinden.

Wangedrag

Een leerling kan van school worden verwijderd, als hij zich niet gedraagt naar de normen en maatstaven die binnen de school gebruikelijk zijn. De directie bepaalt na overleg met de groepsleerkracht of een leerling wegens wangedrag wordt geschorst. Schorsing kan maximaal gelden voor de termijn van een week. Het bestuur van de Hilversumse Schoolvereniging, de ouders van de leerling en Bureau Leerplicht worden hierover persoonlijk (telefonisch en schriftelijk) door de directeur op de hoogte gesteld.

In geval van terugkerend of voortdurend wangedrag kan het bestuur, op advies van de directie, besluiten een leerling langer dan een week te schorsen of definitief van school te verwijderen.