Over de HSV

Kennis maken


Aanvraag HSV-tour?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking én rondleiding in onze historische school.
Mail, vul het aanvraag- formulier in óf bel ons en vraag naar Elly Riethorst/ Judith de Waal.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Schoolvereniging

Ouders een centrale rol

De HSV is op 26 maart 1909 opgericht als een vereniging. De leden zijn de ouders van de kinderen die op school zijn ingeschreven. Zij vormen met elkaar de algemene ledenvergadering (ALV). De HSV maakt geen onderdeel uit van een overkoepelende organisatie. De vereniging is een zelfstandig rechtspersoon met een bestuur, bestaande uit ouders. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur, de directeur.

Het bestuur organiseert minimaal één keer per schooljaar een algemene ledenvergadering, waarin zij zich, samen met de directeur, verantwoorden over het gevoerde beleid, het onderwijs en de schoolorganisatie. De leden ontvangen vooraf de agenda en voorbereidende stukken en achteraf de notulen. Heeft u een vraag over de ALV, stuur dan even een mail via het contactformulier (zie ‘Contact’ in de menubalk) of neem telefonisch contact op met Elly Riethorst (office manager).

Naast betrokkenheid van ouders in het algemeen bestuur, zijn de ouders ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn ouders actief op school als lid van de oudercommissie en/of als klassenouder. De school doet regelmatig een beroep op ouders om te helpen bij:

  • festiviteiten, onder andere het assisteren bij en het organiseren van activiteiten,  zoals het kerstfeest, sinterklaasfeest, schoolreisjes, de Koningsspelen en de culturele middagen,
  • luizencontrole,
  • uitleen van boeken in de bibliotheek,
  • het verzorgen van een gastles over een specifiek onderwerp.

Hand- en spandiensten door ouders

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor het verrichten van hand- en spandiensten, neem dan even contact op met de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Schoolkosten

De HSV vraagt jaarlijkse contributie per ingeschreven leerling. Er is gekozen voor een vast bedrag per maand in plaats van het apart in rekening brengen van kosten voor activiteiten. Deze contributie wordt gebruikt voor activiteiten en voorzieningen, waar wij als school waarde aan hechten maar die niet door de overheid worden vergoed. De hoogte van het bedrag en de activiteiten waaraan de ouderbijdrage dit schooljaar aan wordt besteed is beschreven in de schoolgids. De betalingen lopen via de software van ClubCollect. 

Kosten die inmiddels al jaren achtereen uit de contributie worden betaald:

  • kosten die de school maakt voor de organisatie van festiviteiten, zoals het
    kerstfeest met diner, het sinterklaasfeest, de sportdagen, de schoolreisjes, het schoolkamp van groep 8 en de culturele middagen.
  • personele kosten voor het verzorgen van onderwijs aan kleine groepen. Elke groep wordt vier keer per week gesplitst: de ene helft volgt les van de vakdocent muziek, beeldende vorming of gym. De andere helft krijgt les van de groepsleerkracht.

Ook het lidmaatschap aan de vereniging en de kosten voor de tussentijds opvang zijn in de contributie verrekend.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. De leerlingen lunchen met hun eigen groepsleerkracht in de klas. Daarna gaat de groepsleerkracht pauzeren en hebben de leerlingen pauze, waarbij ze – als het weer het toelaat – naar buiten gaan. Het toezicht is gedurende die tijd in handen van speciaal hiervoor ingehuurde pedagogisch medewerkers of een leerkracht in samenwerking met vrijwilligers. De kosten voor het overblijven zijn voor rekening van de ouders en zijn verrekend in de jaarlijkse ouderbijdrage. 

Buitenschoolse opvang (BSO)

De kosten voor de buitenschoolse opvang (opvang voor en na schooltijd), op vrije dagen en tijdens schoolvakanties zijn voor rekening van de ouders. De ouders organiseren deze opvang zelf.  De HSV werkt hiervoor samen met diverse BSO organisaties.

Eerste aanspreekpunt

De kinderen krijgen gedurende het schooljaar te maken met verschillende leerkrachten. Het eerste aanspreekpunt is de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Voor schooltijd kunt u dringende zaken aan de leerkrachten doorgeven. Wilt u een afspraak maken over de voortgang van uw kind, meld dit dan even na schooltijd bij uw groepsleerkracht. Als dit niet lukt, dan kunt u een email sturen. Onze emailadressen zijn als volgt samengesteld: voorletter en achternaam aan elkaar @hsv1909.nl.

Zie ook gegevens onderwijsteam.