Over de HSV

Kennis maken


Aanvraag HSV-tour?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking én rondleiding in onze historische school.
Mail, vul het aanvraag- formulier in óf bel ons en vraag naar Elly Riethorst/ Judith de Waal.

Ouders vormen de algemene ledenvergadering (ALV)

Schoolvereniging

Ouders een centrale rol

De HSV is op 26 maart 1909 opgericht als een vereniging. De leden zijn de ouders van de kinderen die op school zijn ingeschreven. Zij vormen met elkaar de algemene ledenvergadering (ALV). De HSV maakt geen onderdeel uit van een overkoepelende organisatie. De vereniging is een zelfstandig rechtspersoon met een bestuur, bestaande uit ouders. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur, de directeur.

Het bestuur organiseert minimaal één keer per schooljaar een algemene ledenvergadering, waarin zij zich, samen met de directeur, verantwoorden over het gevoerde beleid, het onderwijs en de schoolorganisatie. De leden ontvangen vooraf de agenda en voorbereidende stukken en achteraf de notulen. Heeft u een vraag over de ALV, stuur dan even een mail via het contactformulier (zie ‘Contact’ in de menubalk) of neem telefonisch contact op met Elly Riethorst (office manager).

Ouderparticipatie

We verwachten van ouders een actieve bijdrage. We spreken dan over ouderparticipatie. Er is verschil tussen informele en formele ouderparticipatie. Onder informele ouderparticipatie valt bijvoorbeeld het meegaan met een schoolreisje of het helpen op een spelletjesdag. Een voorbeeld van formele ouderparticipatie is het zitting nemen in de Medezeggenschapsraad.

Hieronder kunt u in grote lijnen lezen hoe de formele ouderparticipatie er op de HSV uitziet. 

Bestuur 
Wat een schoolvereniging onderscheidt van andere scholen is de inrichting van een schoolbestuur dat bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen. Het bestuur opereert op afstand, waarbij de operationele activiteiten en onderwijskundige ontwikkelingen zoveel mogelijk bij de directie onder worden gebracht. Het bestuur bepaalt de koers van de school op alle vlakken en legt daarover verantwoording af aan alle leden tijdens de algemene ledenvergaderingen.

Commissie van Toezicht 
Deze commissie houdt toezicht op het handelen van het bestuur, controleert de jaarstukken en adviseert het bestuur bij diverse gelegenheden, waarbij de nadruk ligt op de toekomstbestendigheid van de koers van het bestuur. Deze commissie bestaat uit een externe persoon en een ouder. 

Medezeggenschapsraad (MR)
Scholen zijn verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben.De MR lijkt op de OR die veel bedrijven moeten hebben en vergadert één keer per 6 weken. Het beleid op de HSV wordt bepaald door het bestuur en directie. De MR toetst dit beleid. Met een afvaardiging van zowel leerkrachten als ouders zorgt de medezeggenschapsraad (MR) voor extra afstemming tussen de verschillende betrokkenen bij het nemen van belangrijke besluiten. Ook kan de MR advies geven aan het bestuur over onderwerpen die van belang worden geacht. 

Klassenouders 
In elke groep worden twee vertegenwoordigers onder de ouders gevraagd, die als tussenpersoon fungeren tussen de ouders en de leerkracht. Klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van activiteiten voor de groep en regelen de daarvoor benodigde ouderhulp. 

Oudercommissie (OC)
De oudercommissie organiseert en ondersteunt schoolbrede activiteiten, met name rond de feestdagen. Concreet denken we hierbij aan hulp tijdens het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Koningsspelen (sportdag), startactiviteit nieuw schooljaar, zomerfeest, dag van de leraar, schoolbibliotheek enzovoort.

Tuin-ouders
De HSV is gelegen op een terrein in een woonwijk en heeft veel groen. Aan de ene kant van het gebouw ligt een natuurplein en aan de andere kant een groot sportplein. Deze schoolpleinen worden onderhouden door een enthousiaste groep ouders, die om de zoveel weken op zaterdag bij elkaar komt om te snoeien, tuinieren in de perken, het bladvrij maken van het terrein enzovoort

Kam-ouders
In elke klas worden twee kam-ouders gevraagd, die na elke vakantie weer even de hoofdjes van de leerlingen controleren op hoofdluis. Op deze manier houden we luizenplagen buiten de deur. 

Bibliotheek-ouders
In onze prachtige bibliotheek met nieuwe leesboeken komen onze leerlingen graag boeken lenen. Onze bieb-ouders zorgen er op bepaalde ochtenden voor, dat leerlingen boeken kunnen komen lenen, zij adviseren de leerlingen en houden de bibliotheek netjes. 

Hand-en spandiensten
Het komt soms voor dat wij op school aan de slag willen met bepaalde projecten die soms expertise vragen van ouders met een specifiek beroep. Te denken valt bijvoorbeeld aan ICT projecten (bekabeling/veiligheid). Het kan zijn dat wij dan ouders benaderen voor advies. 

Schoolkosten

De HSV vraagt jaarlijkse contributie per ingeschreven leerling. Er is gekozen voor een vast bedrag per maand in plaats van het apart in rekening brengen van kosten voor activiteiten. Deze contributie wordt gebruikt voor activiteiten en voorzieningen, waar wij als school waarde aan hechten maar die niet door de overheid worden vergoed. De hoogte van het bedrag en de activiteiten waaraan de ouderbijdrage dit schooljaar aan wordt besteed is beschreven in de schoolgids. De betalingen lopen via de software van ClubCollect. 

Kosten die inmiddels al jaren achtereen uit de contributie worden betaald:

  • kosten die de school maakt voor de organisatie van festiviteiten, zoals het
    kerstfeest met diner, het sinterklaasfeest, de sportdagen, de schoolreisjes, het schoolkamp van groep 8 en de culturele middagen.
  • personele kosten voor het verzorgen van onderwijs aan kleine groepen. Elke groep wordt vier keer per week gesplitst: de ene helft volgt les van de vakdocent muziek, beeldende vorming of gym. De andere helft krijgt les van de groepsleerkracht.

Ook het lidmaatschap aan de vereniging en de kosten voor de tussenschoolse opvang zijn in de contributie verrekend.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. De leerlingen lunchen met hun eigen groepsleerkracht in de klas. Daarna gaat de groepsleerkracht pauzeren en hebben de leerlingen pauze, waarbij ze – als het weer het toelaat – naar buiten gaan. Het toezicht is gedurende die tijd in handen van speciaal hiervoor ingehuurde pedagogisch medewerkers of een leerkracht in samenwerking met vrijwilligers. De kosten voor het overblijven zijn voor rekening van de ouders en zijn verrekend in de jaarlijkse ouderbijdrage. 

Buitenschoolse opvang (BSO)

De kosten voor de buitenschoolse opvang (opvang voor en na schooltijd), op vrije dagen en tijdens schoolvakanties zijn voor rekening van de ouders. De ouders organiseren deze opvang zelf.  De HSV werkt hiervoor samen met diverse BSO organisaties.

Eerste aanspreekpunt

De kinderen krijgen gedurende het schooljaar te maken met verschillende leerkrachten. Het eerste aanspreekpunt is de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Voor schooltijd kunt u dringende zaken aan de leerkrachten doorgeven. Wilt u een afspraak maken over de voortgang van uw kind, meld dit dan even na schooltijd bij uw groepsleerkracht. Als dit niet lukt, dan kunt u een email sturen. Onze emailadressen zijn als volgt samengesteld: voorletter en achternaam aan elkaar @hsv1909.nl.

Zie ook gegevens onderwijsteam.